THIS FORSYTHIA on Salem Street brightens the Montrose area of town. (Mark Sardella Photo)